You are currently viewing Grinje na vinovoj lozi

Grinje na vinovoj lozi

  • Post category:Novosti

Eryophies vitis – vrsta grinje čije prisustvo prouzrokuje erinozna oštećenja na vinovoj lozi. Oštećenja se najčešće javljaju na pupoljcima, lišću i lastarima. Prvi simptomi su vidljivi na licu lista u vidu mehurastih ispupčenja tamnije boje. Na naličju udubljenja su ispunjena vunastom prevlakom bele boje u početnim fazama napada, koje kasnije potamne. Pri jakim napadima može doći do sušenja lista, skraćenja internodija na lastaru, čime se značajno smanjuje prinos i kvalitet grozdova.

Calepitrimerus vitis je vrsta grinje koja prouzrokuje akarinozu vinove loze. Prezimljava u pupoljcima i hrani se na njima u početku razvoja. Štete zavise od brojnosti grinja na pupoljcima u razvoju. Ukoliko je velika brojnost takvi lastari ostaju zakržljali bez grozdova. U manjoj brojnosti lastari se razvijaju, ali su skraćeni sa malim i nepravilno formiranim grozdovima. Za efikasno suzbijanje grinja preporučujemo akaricide na bazi abamektina u dva tretmana. Prvi tretman kada su lastari dužine 5 – 10 cm (3-5 listova na lastaru) i drugi put kada su lastari dužine 20 – 30 cm.

Pored vinove loze, grinje se sreću i na malini, ribizli, kruški i drugim voćnim vrstama na kojima se javljaju slični simptomi u vidu plikova i promena boje u crvenu (usled nagomilavanja antocijana).