You are currently viewing Tretiranje strništa totalnim herbicidom

Tretiranje strništa totalnim herbicidom

  • Post category:Novosti

Nakon skidanja strnih žita, česta praksa kod nas je tretman strništa totalnim herbicidom na bazi glifosata. Na našem tržištu postoji veliki broj totalnih herbicida raznih proizvođača, pod raznim komercijalnim nazivima, u različitim pakovanjima.

Sama doza primene je različita i prvenstveno zavisi od stepena zakorovljenosti parcele i vrste korova koja je dominantna i kreće se od 3 l/ha, pa čak i do 10 l/ha, uz aplikaciju 100-400 l vode po ha, zavisno od stepena zakorovljenosti. Za dobro delovanje često dovoljno oko 6 sati bez kiše nakon tretmana. Korov bi trebao da je visine 15-40 cm, zavisno od vrste, pred fazu cvetanja ili u samom cvetanju, zato što je tada silazno kretanje asimilata najintenzivnije.

Tretirane površine ne treba obrađivati minimum 7-14 dana. Dejstvo herbicida ispoljava se preko zelene lisne mase korova i ne ispoljava rezidualno dejstvo, tako da nema ograničenja po pitanju naredne gajene kulture (plodored).