You are currently viewing Međuredna obrada suncokreta

Međuredna obrada suncokreta

  • Post category:Novosti

Prva međuredna obrada (kultivacija) treba da počne kada suncokret ima 1-2 para pravih listova. Zaštitna zona treba da je 20 cm, a dubina prodiranja radnih organa 5-6 cm. Druga kultivacija se vrši dve nedelje posle prve. Ukoliko je uništavan rizomski sirak herbicidima, treba sačekati da se korovske biljke osuše.

Preporuka naše službe je da se kod suncokreta izvrši jedna međuredna kultivacija ukoliko na parceli postoji problem sa korovima ili pokoricom. Doskora se mislilo da kultiviranje ne dovodi do značajnijeg povećanja prinosa suncokreta, međutim noviji podaci govore suprotno, da je samo jednim međurednim kultiviranjem moguće povećati prinos suncokreta za oko 200 kg/ha u proizvodnim uslovima. Naša nebriga prema zemljištu glavni je krivac. Uništavanje organske materije neminovno dovodi do bržeg stvaranja pokorice, lošijih vodno-vazdušnih osobina zemljišta, tako da sada na većini zemljišta međuredna kultivacija dovodi do povećanja prinosa zrna suncokreta.